Jesteś tutaj: Start / Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o wyborze oferty

2021-06-14

Zawiadomienie dostępne do wglądu poniżej

Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF) - zobacz 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie"

2021-06-01

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie.

Wspólny Słownik Zamówień-  

CPV- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV – 45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego

CPV – 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

 

Rodzaj robót – roboty budowlane

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

ul. Obrońców Pokoju 19

67-200 Głogów

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów, nie później niż do dnia 14 czerwca 2021r. do godziny 10.00 pod rygorem zwrotu do Wykonawcy bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 czerwca 2021r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV w pomieszczeniach infrastruktury Zakładu Poprawczego i schroniska dla Nieletnich w Głogowie. Szczegółowy zakres robót, sposób ich realizacji , wymagania stawiane Wykonawcom, Zamawiający opisał w Specyfikacji  Warunków Zamówienia.

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

60 % - cena ( łączna cena oferty brutto)

20%- okres gwarancji jakości na wykonane instalacje oraz dostarczone i uruchomione urządzenia

20 %- czas reakcji serwisu

Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowi:

specyfikacja warunków zamówienia (PDF) wraz z załącznikami:

- załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 1 a - projekt wykonawczy - monitoring

- załącznik nr 2- formularz ofertowy;

- załącznik nr 3- projekt umowy;

- załącznik nr 4- wykaz dostaw;

- załącznik nr 5- wykaz osób;

- załącznik nr 6- wykaz parametrów oferowanych urządzeń.

- protokół odbioru

- Przedmiar robot dla oferenta

- Zobowiązanie

- CCTV Internat ZP Głogów-01  piwnica CCTV 297x840

- CCTV Internat ZP Głogów-02  parter CCTV 297x840

- CCTV Internat ZP Głogów-03  I piętro CCTV 297x840

- CCTV Internat ZP Głogów-04  II piętro CCTV 297x840

Odpowiedzi na pytania. dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawa i montaż unitu stomatologicznego do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie"

2021-02-24

W odpowiedzi na liczne zapytania z Państwa strony, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie uprzejmie informuje:

1. Zamawiający dopuszcza stały, nieskładany lewy podłokietnik. Prawy musi być składany, żeby ułatwić siadanie pacjenta.

2. Zamawiający nie wymaga zastosowania układu ssącego z pompą ssącą, wystarczy sam ślinociąg.

3. Po zasięgnięciu opinii z Sanepidu okazało się, że nie jest wymagany separator amalgamatu, dlatego też ten warunek zostaje wykreślony z Opisu przedmiotu zamówienia.

4. Dotykowy panel na stoliku asysty nie jest konieczny, sterowanie na stoliku może się odbywać za pomocą zintegrowanych, antyseptycznych przycisków.


Z poważaniem

Magdalena Ciesielska

kierownik gospodarczy ZPiSdN w Głogowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-05-09
Data publikacji:2019-05-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4351