OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: dotyczy rozbudowa sieci komputerowej w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 maja 2024
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie.

Wspólny Słownik Zamówień-  

CPV- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV – 45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego

 

Rodzaj robót – roboty budowlane

  1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

  1. Obrońców Pokoju 19

67-200 Głogów

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów, nie później niż do dnia 14 czerwca 2024r. do godziny 10.00 pod rygorem zwrotu do Wykonawcy bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 czerwca 2024r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.
  3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w pomieszczeniach internatu Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie. Szczegółowy zakres robót, sposób ich realizacji , wymagania stawiane Wykonawcom, Zamawiający opisał w Specyfikacji  Warunków Zamówienia.

  1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY
  2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

80 % - cena ( łączna cena oferty brutto)

20%- okres gwarancji jakości na wykonane instalacje oraz dostarczone i uruchomione urządzenia

Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowi: specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami:

- załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 1 a - specyfikacja techniczna wraz z przedmiarami

- załącznik nr 2- formularz ofertowy;

- załącznik nr 3- projekt umowy;

- załącznik nr 4- wykaz dostaw;

- załącznik nr 5- wykaz osób;

- załącznik nr 6- wykaz parametrów oferowanych urządzeń.

 

 

pliki do pobrania

1. Formularz ofertowy

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Specyfikacja warunków zamówienia

4. Umowa projekt

5. Załączniki

6. SIEC LAN INTERNAT 2024-01 schemat 297x630.pdf

7. SIEC LAN INTERNAT 2024-02 przyziemie 297x840.pdf

8. SIEC LAN INTERNAT 2024-03 parter 297x840.pdf

9. SIEC LAN INTERNAT 2024-04 I pietro 297x840.pdf

10. SIEC LAN INTERNAT 2024-05 II pietro 297x840.pdf

11. SIEC LAN INTERNAT 2024-06 III pietro 297x840.pdf

12. SIEC LAN INTERNAT 2024-PO.pdf

13. SIEC LAN INTERNAT 2024-opis.pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:zp głogów
Data utworzenia:2024-05-16
Data publikacji:2024-05-16
Osoba sporządzająca dokument:dyrektor
Osoba wprowadzająca dokument:dyrektor
Liczba odwiedzin:246