Rozbudowa wraz z modernizacją systemu telewizji przemysłowej z obiektach Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie.

Wspólny Słownik Zamówień-  

CPV- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV – 45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego

 

Rodzaj robót – roboty budowlane

  1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

  1. Obrońców Pokoju 19

67-200 Głogów

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów, nie później niż do dnia 15 lutego 2023r. do godziny 10.00 pod rygorem zwrotu do Wykonawcy bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 lutego 2023r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.
  3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV w pomieszczeniach internatu Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie. Szczegółowy zakres robót, sposób ich realizacji , wymagania stawiane Wykonawcom, Zamawiający opisał w Specyfikacji  Warunków Zamówienia.

  1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY
  2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

80 % - cena ( łączna cena oferty brutto)

20%- okres gwarancji jakości na wykonane instalacje oraz dostarczone i uruchomione urządzenia

Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowi: specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami:

- załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 1 a - specyfikacja techniczna

- specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

- przedmiar

- projekt piętro 1

- projekt piętro 2

- projekt piętro 3

- załączniki do SWZ

- formularz ofertowy

- umowa projekt

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZP Głogów
Data utworzenia:2023-02-01
Data publikacji:2023-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Dyrektor
Osoba wprowadzająca dokument:Dyrektor
Liczba odwiedzin:458